ඡායාරූප එකතුව - විශේෂ උත්සව

සේවක ඇගයීම - 2021
පුවත්පත් නියෝජිතවරු හමුව
යාපනය විශ්ව විද්‍යාල ශාලාවේදී කුට්ටි චුට්ටි දියත් කිරීම
දෙමව්පියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - දඹදෙණිය
ළමා දින වැඩසටහන - ගාල්ල
යාපනයේදී ලෝක ළමා දින සැමරුම
දෙමව්පියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2020- මරඳගහමුල
දෙමව්පියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - කුලියාපිටිය
  •