'මුතු අහුර' පුවත්පත පාදක කරගත් වාර්ෂික චිත්‍ර තරගය හා චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය

Aug 31, 2021 10:15 pm

මුතු අහුර 1 සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා දුවා දරුවන්ගේ චිත්‍ර ඇඳීමේ නිපුණතාවයන් වර්ධනය කිරීමේ අරමුණ ඇති ව සංවිධානය කරන ලද වැඩසටහනකි. මාසිකව ‘මුතු අහුර’ පුවත්පත සඳහා එවනු ලබන චිත්‍රවලින් හොඳම චිත්‍ර 3 තෝරාගෙන එකී දුවා දරුවන්ට වසරක කාලයක් සඳහා නොමිලේ ‘මුතු අහුර’ පුවත්පත ලබා දෙනු ලබන අතර, තෝරාගනු ලබන චිත්‍ර වාර්ෂික ව ප්‍රදර්ශනයක් පවත්වා කුසලතා අගයමින් ත්‍යාග ප්‍රදානය කරනු ලැබේ.