අ.පො.ස.(සා/පෙළ) දරුවන්ගේ විභාගය ඉලක්ක කර ගනිමින් දීප ව්‍යාප්තව පවත්වනු ලබන 'සිත්මිණ' O/L විභාග සම්මන්ත්‍රණ මාලාව.

Aug 31, 2021 10:00 pm

 

අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගයට මුහුණ දෙන සිසුන් සඳහා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් විෂය සමගාමී සම්මන්ත්‍රණ සංවිධානය කරනු ලැබේ. සිත්මිණ 11 වසර පුවත්පත පදනම්ව දිවයිනේ ජනප්‍රියතම දේශක මඬුල්ලකගේ සම්පත් දායකත්වය යටතේ මෙකී සම්මන්ත්‍රණ නොමිලේ පවත්වනු ලබයි.

ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සම්මන්ත්‍රණ සංවිධානය කර ගැනීම සඳහා, තරිඳු 077 007 3496.