පහ වසර දරුවන්ගේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඉලක්ක කරගනිමින් දීප ව්‍යාප්තව පවත්වනු ලබන "විදුනැණ" ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණ මාලාව.

Aug 31, 2021 09:45 pm

 

2020 වර්ෂයේ පැවති ශිෂ්‍යත්ව විභාගය වෙනුවෙන් දීප ව්‍යාප්ත  සම්මන්ත්‍රණ  120ක් පමණ නොමිලේ පත්වන ලද අතර සෑම වසරකම පවත්වනු ලබන ශිෂ්‍යත්ව විභාගය වෙනුවෙන් දීප ව්‍යාප්තව සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙහිදී සාකච්ඡා කරනු ලබන ඉලක්ක ප්‍රශ්න පත්‍රය විදුනැණ පුවත්පත මඟින් ශිෂ්‍යයන් වෙත ලබාදෙනු ලැබේ.

ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සම්මන්ත්‍රණ සංවිධානය කර ගැනීම සඳහා තරිඳු 077 007 3496.